1-on-1 meeting cho nhà quản lý

Tôi biết đến phương pháp này cỡ từ 2017, qua một quyển sách về quản lý. Với những thông tin rất thuyết phục trong sách, tôi quyết định thử nghiệm và nhanh chóng nhận ra lợi ích của nó. Tôi cho rằng đây là một trong những hoạt động quan trọng nhất của nhà quản lý.

Trong quá trình đi đào tạo/huấn luyện, tôi cũng thường xuyên khuyến khích các nhà quản lý khác áp dụng. Có người rất tích cực thực hiện, có người tránh. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là bạn phải dành đủ thời gian cho nhân viên, cho dù là hình thức nào.

Bài viết này được dựa trên tài liệu tôi vẫn sử dụng khi huấn luyện cho các nhà quản lý. Nó giới thiệu ngắn gọn về 1-on-1 meeting (trao đổi 1-1) và cách thực hiện đủ đơn giản. Để làm tốt … Đọc tiếp